Posted in Հեռավար աշխատանք, Uncategorized

Բնագիտական օր

Այսօր, այս  շաբաթվա աշխատանքային վերջին օրն է։ Չնայած նրան, որ բնագիտական փորձեր անելու օր է, մայրիկները նաև փորձում են լրացնել անցյալ օրերի չարած աշխատանքները։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s