Posted in Հեռավար աշխատանք, Uncategorized

Ընտանեկան նախագիծ

Քանի որ վիրուսներից խուսափելու համար փակ են ուսումնական բոլոր հաստատությունները, մենք ծնողների հետ աշխատում ենք առցանց։ Սաները սիրով աշխատում են նաև տանը։

Այվազյան Անժելա

Քանքանյան Սոֆի

Ղազարյան Դավիթ

Իսկ Ղասաբյան Իննան ցույց է տալիս, թե ինչպե՞ս պետք է հավաքել տները և պաշտպանվել վիրուսից։